ODDLUŽENÍ – DRUHÁ ŠANCE

Nezvládáte už splácet své dluhy?

 

Podáváme Vám pomocnou ruku. 
Díky procesu oddlužení se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů. 

Pomůžeme Vám s oddlužením – poradíme a zpracujeme insolveční návrh – rychle a profesionálně.

Můžete vyhlásit osobní bankrot?

 • Máte alespoň 2 věřitele?

 • Jsou vaše závazky alespoň 30 dnů po splatnosti?

 • Jste v situaci, kdy tyto závazky nejste schopni hradit?

 • Jste schopni hradit měsíčně alespoň 2.300 Kč
  (v případě jednotlivce), resp. 3.400 Kč (v případě manželů)?

   

Pokud splňujete výše uvedené podmínky, 

můžete podat návrh na povolení 

oddlužení. Kontaktujte nás 

níže uvedených kontaktech.

Oddlužení

 

Oddlužení (nebo také osobní bankrot) je soudní řízení, díky kterému je možné se během 5 let zcela zbavit svých dluhů. Podmínky, za kterých je možné do procesu oddlužení vstoupit, jsou uvedeny v boxu napravo.

Na rozdíl od exekuce je tak u oddlužení jasně a dopředu určeno, kdy skončí. Dopředu tedy víte, kdy se dluhů zbavíte.

Na rozdíl od exekuce taktéž není podmínkou, aby došlo k úhradě všech dluhů. Naopak, zákon nestanoví žádnou podmínku, kolik procent dluhů musí být v oddlužení uhrazeno. Jediné, co je potřeba, je aby byla vynaložena maximální snaha o co nejvyšší příjem.

V případě, že splníte podmínky oddlužení a budete řádně hradit insolvečnímu správci splátky, je zpracování návrhu na povolení oddlužení z naší strany zcela zdarma (odměna nám bude uhrazena ze strany insolvenčního správce). 

 

Průběh oddlužení

1. Podání insolvenčního návrhu

Proces oddlužení začíná podáním insolvenčního návrhu, jehož součástí je také žádost o povolení oddlužení. Návrh na povolení oddlužení Vám rádi zpracujeme, a to zcela zdarma.

2. Povolení oddlužení

Pokud nebude v návrhu na povolení oddlužení chybět žádná podstatná informace či některá z příloh, insolvenční soud Vám oddlužení povolí a bude Vám ustanoven insolvenční správce.

Po povolení oddlužení ustanovený insolvenční správce přezkoumá Vaši situaci a taktéž pohledávky věřitelů, které budou do insolvenčního řízení přihlášeny. 

3. Schválení oddlužení

Pokud bude vše v pořádku, insolvenční soud schválí Vaše oddlužení - tímto okamžikem začíná pětileté období, po které budete splácet přihlášené pohledávky.

4. Osvobození od dluhů

Pokud splníte veškeré podmínky oddlužení, soud vydá usnesení, kterým Vás osvobodí od hrazení zbytku dluhů. Tímto okamžikem jste se svých dluhů zbavili. Gratulujeme!

Od 1. 6. 2019 zákon umožňuje, aby do procesu oddlužení vstoupili i lidé, kteří nejsou schopni uhradit alespoň 30% svých dluhů.

 

To v praxi znamená, že prakticky každý má v tuto chvíli šanci se oddlužit.

Znamená to ale, že během 5 let budete muset vynaložit veškeré možné úsilí, abyste získali co nejvyšší příjmy. Pokud však z důležitých důvodů nemůžete takové příjmy získat, je možné se oddlužit např. za pomoci rodiny, která se zaváže Vám pravidelně na oddlužení přispívat.

Pokud jste starobní důchodce nebo jste v invalidním důchodu II. nebo III. stupně, proces oddlužení trvá pouze 3 roky.

To stejné platí v případě, že po třech letech oddlužení uhradíte alespoň 60% svých dluhů.

Proces oddlužení je možné se souhlasem insolvenčního soudu z důležitých důvodů až na 1 rok přerušit.

Co je to insolvenční řízení a oddlužení?


Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je řešení úpadku dlužníka. Úpadkem se rozumí zejména situace, kdy dlužník

 1. má více věřitelů (věřitelem je osoba, vůči níž má dlužník dluh),
 2. má dluhy více než 30 dnů po jejich splatnosti a
 3. svoje dluhy není schopen hradit.

Oddlužení je potom jedním ze způsobů, jakým se výše uvedená situace řeší. Druhým ze způsobů řešení úpadku je konkurs. Rozdíl mezi oddlužením a konkursem je zejména v tom, že na konci procesu oddlužení dochází k osvobození dlužníka od povinnosti hradit zbytek svých dluhů, zatímco po skončení konkursu je dlužník povinen hradit své dluhy dále.
Jak dlouho proces oddlužení trvá?


Proces oddlužení má několik fází a taktéž záleží na tom, jakou formou je oddlužení řešeno. V případě, kdy je zvolena forma oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku (nejběžnější forma, tzv. splátkový kalendář), pak proces oddlužení trvá:

 • 3 roky v případě starobních důchodců a osob s invalidním důchodem II. a vyššího stupně,
 • 3 roky v případě, kdy je po 3 letech uhrazeno alespoň 60 % dluhů,
 • 5 let v ostatních případech.

K této době je ale nutné připočítat několik měsíců, které jsou nutné pro přihlašování pohledávek věřitelů (proces, kdy Vaši věřitelé přihlašují své pohledávky – Vaše dluhy u soudu), zpracování návrhu ze strany soudu atd.

Obecně lze říct, že v případě standardního průběhu insolvenčního řízení lze očekávat, že bude ukončeno cca do 5,5 roku od podání návrhu; každý případ je ale individuální a dopředu nelze zcela přesně určit, jak dlouho bude oddlužení trvat.
Jaké existují varianty oddlužení?


Od 1. 6. 2019 zná zákon pouze dva způsoby oddlužení, a to:

 1. oddlužení zpeněžením majetku, a
 2. oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku.

Varianta, kdy byl hrazen pouze splátkový kalendář a nedocházelo ke zpeněžení majetku dlužníka, již neexistuje. Na druhou stranu však je nyní možná tzv. „nulová“ varianta oddlužení (o tom níže).
Jaké jsou podmínky oddlužení?


Do 31. 5. 2019 platilo, že dlužník musí již na začátku insolvenčního řízení prokázat, že je schopen uhradit alespoň 30 % svých závazků. To dnes již neplatí a zjednodušeně řečeno platí, že aby bylo dlužníkovi umožněno proces oddlužení zahájit, postačí, když prokáže, že je schopen hradit insolvenčnímu správci cca 2.300 Kč měsíčně (v případě jednotlivce), resp. 3.400 Kč měsíčně (v případě manželů). Jedná se o minimální výši splátky, o které hovoří zákon.

Posuzování ze strany soudu, zda dlužník splnil všechny podmínky pro osvobození od hrazení zbytku závazků, se však přesunulo do konečné fáze oddlužení, tedy na jeho konec (po uplynutí pěti let splátkového kalendáře). Podmínkou pro osvobození je to, že (zjednodušeně řečeno) dlužník vynaložil veškeré možné úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby v co nejvyšší míře uspokojil věřitele. V případě, že dlužník uhradí alespoň 30 % přihlášených pohledávek, bude soud automaticky předpokládat, že tuto podmínku dlužník splnil.


Je možné se oddlužit, i když neuhradíte 30 % svých závazků, pokud vynaložíte maximální úsilí a budete hradit alespoň 2.300 Kč měsíčně (v případě jednotlivce), resp. 3.400 Kč měsíčně (v případě manželů). Každý případ je ale specifický a je třeba jej posoudit individuálně.

1. Kontakt

Zavolejte nám, napište nám e-mail nebo nám zanechte svůj telefon. Co nejdříve se Vám ozveme, zodpovíme Vašeho dotazy domluvíme se na dalším postupu.

2. Zaslání dokumentů
 

Následně Vám poštou zašleme veškeré dokumenty, které budou ke zpracování Vašeho návrhu potřeba, a taktéž pokyny, které dokumenty je třeba shromáždit a vzít s sebou na osobní schůzku. Součástí bude taktéž plná moc a formulář, ve kterém je třeba pravdivě uvést veškeré informace o Vaší situaci.

3. Osobní schůzka

Jakmile budete mít k dispozici veškeré potřebné dokumenty, domluvíme se na osobní schůzce, na které spolu projdeme všechny podklady, vyřešíme nesrovnalosti a odstraníme případné nedostatky. Schůzky se bude účastnit přímo advokát, a tedy můžete mít jistotu, že veškeré Vaše dotazy budou kvalifikovaně zodpovězeny.

4. Zpracování a podání návrhu

Jakmile budeme mít k dipozici veškeré podklady, zpracujeme a podáme Váš návrh na oddlužení. Naše služby končí až okamžikem, kdy Vám soud povolí oddlužení, a tedy pokud bude třeba návrh jakkoliv doplnit či opravit, postaráme se o to.

 

Průběh spolupráce

O nás

 

Specialisté na oddlužení - Mgr. Jakub Hanyáš, advokát

Jsme advokátní kancelář v centru Brna, která se dlouhodobě specializuje na insolvenční právo. S tímto právním odvětvím máme bohaté zkušenosti, které můžeme zužitkovat při zpracování Vašeho insolvenčního návrhu. Pracujeme odborně, rychle a efektivně – našim cílem je, abyste proces oddlužení mohli zahájit co nejdříve.

 

U nás budete při osobním jednání hovořit přímo s advokátem, a proto Vám budou poskytnuty kvalifikované odpovědi na Vaše otázky.

 

Věříme, že díky výše uvedenému Vám poskytneme co nejlepší služby, díky čemuž se budete moci zbavit svých dluhů co nejdříve.

Jsme na facebooku. Navštivte naši stránku nebo skupinu, kde neustále odpovídáme na dotazy návštěvníků a klientů.

 • Facebook