Často kladené otázky

Co je to insolvenční řízení a oddlužení?


Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je řešení úpadku dlužníka. Úpadkem se rozumí zejména situace, kdy dlužník

 1. má více věřitelů (věřitelem je osoba, vůči níž má dlužník dluh),
 2. má dluhy více než 30 dnů po jejich splatnosti a
 3. svoje dluhy není schopen hradit.

Oddlužení je potom jedním ze způsobů, jakým se výše uvedená situace řeší. Druhým ze způsobů řešení úpadku je konkurs. Rozdíl mezi oddlužením a konkursem je zejména v tom, že na konci procesu oddlužení dochází k osvobození dlužníka od povinnosti hradit zbytek svých dluhů, zatímco po skončení konkursu je dlužník povinen hradit své dluhy dále.
Jaké existují varianty oddlužení?


Od 1. 6. 2019 zná zákon pouze dva způsoby oddlužení, a to:

 1. oddlužení zpeněžením majetku, a
 2. oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku.
Varianta, kdy byl hrazen pouze splátkový kalendář a nedocházelo ke zpeněžení majetku dlužníka, již neexistuje. Na druhou stranu však je nyní možná tzv. „nulová“ varianta oddlužení (o tom níže).
Jak dlouho proces oddlužení trvá?


Proces oddlužení má několik fází a taktéž záleží na tom, jakou formou je oddlužení řešeno. V případě, kdy je zvolena forma oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku (nejběžnější forma, tzv. splátkový kalendář), pak proces oddlužení trvá:

 • 3 roky v případě starobních důchodců a osob s invalidním důchodem II. a vyššího stupně,

 • 3 roky v případě, kdy je po 3 letech uhrazeno alespoň 60 % dluhů,

 • 5 let v ostatních případech.

K této době je ale nutné připočítat několik měsíců, které jsou nutné pro přihlašování pohledávek věřitelů (proces, kdy Vaši věřitelé přihlašují své pohledávky - Vaše dluhy u soudu), zpracování návrhu ze strany soudu atd.

Obecně lze říct, že v případě standardního průběhu insolvenčního řízení lze očekávat, že bude ukončeno cca do 5,5 roku od podání návrhu; každý případ je ale individuální a dopředu nelze zcela přesně určit, jak dlouho bude oddlužení trvat.
Jak jsou fáze procesu oddlužení?


Poté, co bude podán insolvenční návrh (návrh, kterým je zahájeno insolvenční řízení a prostřednictvím kterého se žádá o povolení oddlužení), bude tento návrh posuzovat insolvenční soud. V případě, že dospěje k závěru, že se dlužník nachází v úpadku, nechybí žádná příloha návrhu a dlužník doložil, že je schopen platit alespoň minimální splátku (viz níže), rozhodne o tom, že dlužník je v úpadku a povolí mu oddlužení. Ve stejném okamžiku taktéž ustanoví dlužníkovi insolvenčního správce.

Následně běží dvouměsíční lhůta pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky (Vaše dluhy). V mezidobí je třeba, aby se dlužník spojil s ustanoveným insolvenčním správcem, začal hradit zálohu na jeho odměnu ve výši 1.089 Kč měsíčně (v případě jednotlivce),
resp. 1.634 Kč měsíčně (v případě manželů) a začal dbát jeho pokynů. Zpravidla to funguje tak, že po dobu běhu lhůty pro přihlášení pohledávek insolvenční správce pouze vyčkává a zjišťuje majetek dlužníka a osobní jednání je uskutečněno až později, ale každý insolvenční správce postupuje trošku jinak.

Jakmile uběhne lhůta pro přihlašování pohledávek, insolvenční správce tyto pohledávky zpracuje a vyzve dlužníka, aby se dostavil na přezkumné jednání, což je dlužník povinen učinit. Na přezkumném jednání dojde k přezkumu pohledávek (k tomu více viz níže) a taktéž k ověření skutečností, které dlužník uvedl v insolvenčním návrhu.

V návaznosti na toto jednání zpracuje insolvenční správce zprávu tzv. „zprávu pro oddlužení“, ve které uvede pro soud doporučení, zda dlužníkovi oddlužení schválit či nikoliv. Tuto zprávu poté zašle soudu.

Následně má situaci v rukou opět soud, který tuto zprávu buďto schválí a schválí dlužníkovi oddlužení, nebo návrh na povolení oddlužení zamítne a insolvenční řízení zastaví nebo prohlásí na majetek dlužníka konkurs.
Jaké jsou podmínky oddlužení?


Do 31. 5. 2019 platilo, že dlužník musí již na začátku insolvenčního řízení prokázat, že je schopen uhradit alespoň 30 % svých závazků. To dnes již neplatí a zjednodušeně řečeno platí, že aby bylo dlužníkovi umožněno proces oddlužení zahájit, postačí, když prokáže, že je schopen hradit insolvenčnímu správci cca 2.300 Kč měsíčně (v případě jednotlivce), resp. 3.400 Kč měsíčně (v případě manželů). Jedná se o minimální výši splátky, o které hovoří zákon.

Posuzování ze strany soudu, zda dlužník splnil všechny podmínky pro osvobození od hrazení zbytku závazků, se však přesunulo do konečné fáze oddlužení, tedy na jeho konec (po uplynutí pěti let splátkového kalendáře). Podmínkou pro osvobození je to, že (zjednodušeně řečeno) dlužník vynaložil veškeré možné úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby v co nejvyšší míře uspokojil věřitele. V případě, že dlužník uhradí alespoň 30 % přihlášených pohledávek, bude soud automaticky předpokládat, že tuto podmínku dlužník splnil.


Je možné se oddlužit, i když neuhradíte 30 % svých závazků, pokud vynaložíte maximální úsilí a budete hradit alespoň 2.300 Kč měsíčně (v případě jednotlivce), resp. 3.400 Kč měsíčně (v případě manželů). Každý případ je ale specifický a je třeba jej posoudit individuálně.
Jaké jsou moje povinnosti v průběhu oddlužení?


Dlužník má v oddlužení hned několik povinností, jejichž plnění bude soud posuzovat na konci řízení, tedy v okamžiku, kdy bude rozhodovat o tom, zda Vás osvobodí od hrazení dluhů či nikoliv. Hlavní povinnosti dlužníka v oddlužení jsou následující:

 • vyvíjet maximální možné úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k uspokojení svých věřitelů (tedy snažit se o co nejvyšší příjmy),
 • nezbavovat se majetku,
 • veškeré mimořádné příjmy (dědictví, dar, výhra…), které nabude v průběhu oddlužení, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení,
 • dbát pokynů insolvenčního správce,
 • pravidelně předkládat soudu a insolvenčnímu správci přehled svých příjmů,
 • nezatajovat žádný ze svých příjmů,
 • nebrat na sebe závazky, které není schopen splatit (to platí např. i pro pokuty apod.),
 • neposkytovat žádnému ze svých věřitelů zvláštní výhodu (zejména tedy nehradit žádné dluhy, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení, mimo toto řízení),
 • bez zbytečného odkladu oznamovat insolvenčnímu správci a soudu veškeré změny, které u něj nastanou (změna adresy, osobního stavu, počtu vyživovacích povinností atd.)
Bude mi v oddlužení prodán majetek? Pokud ano, jaký?


Jak již bylo uvedeno výše, zákon od 1. 6. 2019 neumožňuje oddlužení pouze plněním splátkového kalendáře, tudíž k prodeji majetku dochází vždy.

I v tomto případě však platí stejná pravidla jako v exekuci, tedy nezpeněžují se např. věci osobní potřeby, obvyklé vybavení domácnosti a podobně. Taktéž lze očekávat, že insolvenční správce v zájmu hospodárnosti nebude přistupovat ke zpeněžení majetku nízké hodnoty.

Zjednodušeně řešeno lze tedy říct, že insolvenční správce bude zpeněžovat pouze hodnotnější majetek, zejména tedy nemovitosti, vozidla, naspořené finanční prostředky, hodnotnější elektroniku apod. Vždy však bude záležet na konkrétním insolvenčním správci a soudu, jak se k situaci postaví.
V současné chvíli mám exekuce, co se s nimi stane?


Obecně platí, že insolvenční řízení má přednost před řízením exekučním. Poté, co bude insolvenční řízení zahájeno, sice exekuce běží dále, ale jsou „pozastaveny“. V praxi to znamená, že exekutor již nemůže vyplácet Vaše finanční prostředky věřitelům, ani nemůže přistupovat ke zpeněžení Vašeho majetku. V případě, že má u sebe prostředky dlužníka, je povinen tyto prostředky vyplatit insolvenčnímu správci.

Nezáleží na tom, kolik exekučních řízení je vůči Vám vedeno. Jednou z výhod insolvenčního řízení je právě to, že o exekuce se již nemusíte starat, protože exekutor na Vás již „nemůže“.

V případě, že budete na konci insolvenčního řízení osvobozeni od hrazení zbytku svých dluhů, budou tyto exekuce zastaveny.
Exekutor mi nyní sráží ze mzdy, jak to bude dále?


Srážky ze mzdy budou i nadále pokračovat, přičemž příjem bude použit pro uspokojení věřitelů v rámci insolvenčního řízení. Prostředky tedy nebudou zasílány exekutorovi, ale k rukám insolvenčního správce.
Změní se nějak v oddlužení výše srážek ze mzdy nebo zůstanou stejné?


Obecně platí, že v rámci insolvenčního řízení jsou srážky o něco vyšší. Záleží ale na tom, pro jaký dluh je Vám nyní sráženo, zda pro pohledávky přednostní (např. výživné, daně apod.) či nepřednostní. V případě, že již nyní je Vám sráženo pro úhradu přednostních pohledávek, výše srážek se nezmění.

Orientační výpočet výše srážky v oddlužení je možné provést zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/
Mám vyživovací povinnost vůči svému dítěti stanovenou soudem, ovlivní oddlužení její vyplácení?


Výživné má v oddlužení přednostní postavení, a tedy je hrazeno jako přednostní pohledávka (jedná se o tzv. „pohledávku za majetkovou podstatou“). Pohledávku z titulu výživného není třeba do insolvenčního řízení přihlašovat, aby však docházelo k jejímu vyplácení, je třeba ji uplatnit u insolvenčního správce, který poté provádí výplatu výživného za dlužníka.

Výživné jakožto přednostní pohledávku je možné hradit i poté, co je podán insolvenční návrh, ale ještě nedošlo ke schválení oddlužení.

Nebude-li z Vaší strany hrazeno výživné po podání návrhu, lze očekávat, že po podání tohoto návrhu dojde k prodlení s výplatou, a to do okamžiku schválení oddlužení, což zpravidla činí 3-4 měsíce. Dlužné výživné je potom insolvenčním správcem vyplaceno jako přednostní pohledávka (stejně tak dlužné výživné, které vzniklo již před podáním návrhu).

Při kalkulaci toho, zda příjem dlužníka postačuje na schválení oddlužení, je třeba počítat s tím, že výživné se hradí v plné výši jako přednostní pohledávka, nikoliv poměrně s ostatními věřiteli.
Je mi ze strany manžela/manželky vypláceno výživné stanovené soudem, ovlivní oddlužení jeho vyplácení?


Ne, jedná se o nárok dítěte, nikoliv Váš, a tedy Vám v plné výši zůstane.
Nesouhlasím s pohledávkou, která byla přihlášena do insolvenčního řízení. Můžu ji nějak rozporovat?


Ano, na přezkumném jednání s insolvenčním správce můžete jakoukoliv pohledávku tzv. „popřít“ (stejné právo má i insolvenční správce). Následkem toho bude, že tato pohledávka se nezačne ihned uspokojovat a danému věřiteli bude dána možnost, aby proti dlužníku (popř. proti insolvenčnímu správci) podal žalobu, nebo případně budete muset podat žalobu sami (záleží, zda pohledávka již byla přiznána nějakým soudním rozhodnutím nebo ne). V následném soudním řízení potom soud rozhodne, zda je pohledávka oprávněná či nikoliv.

Je však třeba mít na paměti, že pohledávky je třeba popírat jen v odůvodněných případech. Pokud totiž soud rozhodne tak, že pohledávka, která byla popřena, je oprávněná, hrozí, že dlužník bude nucen hradit náklady tohoto řízení, o které se zvýší objem jeho dluhů.
Pokud se chci oddlužit, budu muset jít k soudu?


V případě, že budete plnit veškeré své povinnosti a v průběhu insolvenčního řízení nenastane nějaký problém, k soudu muset jít nebudete. Na začátku řízení bude pouze třeba se dostavit k insolvenčnímu správci na tzv. „přezkumné jednání“, avšak toto jednání je zpravidla neformálního charakteru. Každý insolvenční správce však postupuje jinak.

Pokud by došlo z Vaší strany k popření pohledávky některého z přihlášených věřitelů, s největší pravděpodobností by bylo třeba se k soudu dostavit.